Copyright 2024 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Dle zákona č. 10/2005 Sb. a zákona č. 2/2006 Sb. činí školné 3000,- Kč ročně (je splatné ve dvou splátkách). U nově přijatých studentů do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, ve vyšších ročnících do 15. září a 15. února daného školního roku.

 

Platební údaje:

číslo účtu: 107-0037324471 / 0100
variabilní symbol: RČ studenta
konstantní symbol: 558

 

Výše školného v jednotlivých ročnících:

1. ročník VOŠ

1. pololetí = 1.700,- Kč (1.500,- školné + 200,- administrativní poplatek)

2. pololetí = 1.500,- Kč

2. ročník VOŠ

1. pololetí = 1.550,- Kč (1.500,- školné + 50,- administrativní poplatek)

2. pololetí = 1.500,- Kč

3. ročník VOŠ

1. pololetí = 1.550,- Kč (1.500,- školné + 50,- administrativní poplatek)

2. pololetí = 1.500,- Kč

 

Stipendium

Stipendijní řád:

Ředitel školy dle ust. § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento stipendijní řád, podle něhož udělí studentovi prospěchové stipendium ve výši 50% školného (t.j. 750,- / období / pololetí) za následujících podmínek:

  1. Student v uplynulém školním roce splnil všechny zkoušky v řádném termínu.
  2. Student byl hodnocen pouze stupněm výborně nebo velmi dobře a celkový průměr známek za obě pololetí nepřesáhl 1,5.

Stipendium je studentovi přiznáno na dobu jednoho školního roku, a to vždy v následujícím školním roce po splnění výše uvedených podmínek.

Stipendijní řád byl schválen na základě ust. § 168 odst. 1 písm. c) usnesením Školské rady VOŠ při VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem č. II/2007-2008

ze dne 19. 6. 2008.

Rada Ústeckého kraje vydala na základě ust. § 30 odst. 4 školského zákona souhlas se Stipendijním řádem usnesením č. 34/13R/2009 dne 25. 3. 2009.

Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2009.

Škola založena roku 1864

V roce 2024 slaví škola 160 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.