Copyright 2020 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Jednotná přijímací zkouška se koná v pondělí 8. června 2020 formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a Matematiky.

Letošní rok je zrušena možnost odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, řediteli školy zůstává pravomoc tzv. autoremedury t.j. na nezaplněná místa po vrácení zápisových lístků přijmout uchazeče, kteří zůstali tzv. pod čarou

Pozvánky k přijímacím zkouškám vám byly poslány doporučeným dopisem a současně e-mailem (pokud jste ho v přihlášce uvedli), nejpozději 10 pracovních dnů před konáním přijímacích zkoušek.

 

  • na přijímací zkoušku se dostavte 30 minut předem, t.j. v 8.00 hod. Žáci z rizikových skupin (viz formulář Čestné prohlášení) se dostaví na zkoušku v 7.45 hod. 
  • vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám
  • uchazeči se při vstupu do budovy prokáží pozvánkou a odevzdají podepsané čestné prohlášení (viz formulář Čestné prohlášení) a do třídy je doprovodí pedagogové
  • uchazeči budou mít s sebou roušku a sáček na uložení roušky, po dobu konání jednotné přijímací zkoušky nemusí mít roušku nasazenou

 

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (registrační číslo) na stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si můžete vyzvednout v budově školy

  • pro obor Dopravní prosředky v pondělí 15. 6.  od 12:00 do 16:30
  • pro obor Agropodnikání v úterý 16. 6. od 7:00 do 11:30
  • pro obor Ekonomické Lyceum v úterý 16. 6. od 12:00 do 16:30

 

Letošní přijímací zkoušky se řídí zákonem č. 135/2020 Sb. a vyhláškou č. 232/2020 Sb.

 

Uchazeč může odevzdat zápisový lístek na kterékoli škole, na kterou byl přijat. Nerozhoduje pořadí zapsaných škol na přihlášce ani to, na které škole konal přijímací zkoušku. Zápisový lístek vám vydá základní škola. 

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut. Mezi testy z matematiky a českého jazyka bude přestávka přibližně od 9.45 hod – 10.45 hod. (neplatí pro PUP), v této době mohou využít uchazeči prostor venkovní zahrady.

Pokud se váš syn/dcera ze zdravotních důvodů nebo jiných závažných důvodů nebude moci dostavit na přijímacím zkouškám, je nutné doručit písemnou omluvu do kanceláře školy nejpozději do 3 dnů ode dne konání zkoušky. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření. Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na úterý 23. 6. 2020.

Uchazeč, který byl přijat ke studiu, má povinnost odevzdat zápisový lístek (osobně ve škole) do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy do 23.června 2020.

Uchazeči, kteří nebudou přijati, sice nemohou podat odvolání proti nepřijetí, ale mohou podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to do 3 dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (čestné_prohlášení_neexistence_příznaků.pdf)čestné_prohlášení_neexistence_příznaků.pdf 173 kB

 

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, tyto pokyny pro přijímací řízení:

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Přihláška_Agropodnikání.xlsx)Přihláška_Agropodnikání.xlsx 28 kB
Download this file (Přihláška_Dopravní_prostředky.xlsx)Přihláška_Dopravní_prostředky.xlsx 28 kB
Download this file (Přihláška_Ekonomické_lyceum.xlsx)Přihláška_Ekonomické_lyceum.xlsx 28 kB

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2017/2018 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.