Copyright 2021 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Vážení uchazeči o studium,

přijímací zkoušky budou letos probíhat v podmínkách pokračující epidemie nemoci COVID-19. Průběh přijímacího řízení byl proto upraven tak, aby bylo riziko nákazy virem SARS-CoV-2 co nejnižší.

Upozorňujeme na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které specifikuje podmínky, za nichž vám bude umožněna osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce.

Účastnit se přijímacích zkoušek může osoba, která:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

Znamená to, že musíte předložit negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu, který jste podstoupili na základní škole. Test musí být proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Základní škola je povinna na žádost žáka provést tento test a následně vystavit o výsledku testu doklad. Týká se to i žáků 9. tříd, kteří budou pokračovat v distančním vzdělávání. Doporučuji tuto záležitost včas konzultovat se základní školou, kterou navštěvujete.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje nahradit testy ze školy následujícími doklady:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů (od 29. 4.), nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Vstup do budovy školy bude povolen pouze uchazečům nikoli jeho doprovodu!

 

 

 Přijímací řízení
pro školní rok 2021/2022

Editováno 8. 3. 2021: Ředitel školy na základě přijatých přihlášek ke vzdělání - studiu rozhodl o konání školní přijímací zkoušky z CJL a MAT pro všechny obory vzdělání - Agropodnikání se zaměřením - Ekonomika  a podnikání, Dopravní prostředky a Ekonomické lyceum. 

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů a opatření tyto pokyny pro přijímací řízení:

1. Počty přijímaných uchazečů v daných oborech vzdělání

Obor vzdělání

Kód

Počet přijímaných

Forma vzdělání

Lékařský posudek

Ekonomické lyceum

78-42-M/02

30

denní

NE

Dopravní prostředky

23-45-M/01

60

denní

ANO

Agropodnikání
(Ekonomika
a podnikání)

41-41-M/01

30

denní

ANO

2. Pokyny pro podání přihlášky ke vzdělávání

Uchazeč podává přihlášku/y ke vzdělání na dvě střední školy, nebo na dva různé obory vzdělání jedné školy nejpozději do 1. 3. 2021 na adresu:

VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.
Špindlerova třída 690
413 01 Roudnice n. L.

Přihlášku lze doručit také osobně.

Přihlášku je nutné řádně vyplnit včetně e-mailové adresy a telefonního čísla zákonného zástupce uchazeče pro zasílání pozvánek a dalších informací.

Obě přihlášky musí být identické, tj. musí na nich být stejné pořadí škol, (nebo jedna škola a stejné pořadí oborů vzdělání).

Uchazeči, kteří mají zájem o Fotbalovou Farmu (FF), napíší do přihlášky obor vzdělání + fotbal. Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky. Uchazeči o FF obdrží zároveň s pozvánkou na přijímací testy i pozvánku na test fotbalových dovedností, se uskuteční koncem dubna (termín bude upřesněn).

Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči na základě přihlášky zaslána na e-mailovou adresu zákonného zástupce nejpozději 14 dní před jejím konáním.

3. Kritéria přijímacího řízení:

a) jednotná přijímací zkouška (CERMAT) se nekoná,

b) školní přijímací zkouška – test z českého jazyka a test z matematiky (oba v rozsahu učiva ZŠ).

Test z ČJL trvá 60 minut a lze v něm získat maximálně 45 bodů.

Test z MAT trvá 70 minut a lze v něm získat maximálně 45 bodů.

c) žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera a fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Termíny školní přijímací zkoušky (ČJL, MAT) pro uchazeče (změna dle pokynů MŠMT):

1. termín - 5. května 2021 (středa) - první škola nebo obor vzdělání na přihlášce ke studiu

2. termín - 6. května 2021 (čtvrtek) - druhá škola nebo obor vzdělání na přihlášce ke studiu

Uchazeč, který má na přihlášce dva obory vzdělání na naší škole, koná školní přijímací zkoušku pouze jednou,
a to 5. května 2021.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude v jednotlivých oborech převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro daný obor, může ředitel školy rozhodnout o tom, že se školní přijímací zkouška pro tento obor nebude konat. Tuto skutečnost zveřejní ředitel školy po přijetí všech přihlášek, nejpozději do 8. 3. 2021, na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději 19. 3. 2021, ji sdělí uchazečům o vzdělání.

Ředitel školy na základě získaných bodů stanoví pořadí uchazečů.

Uchazeči jsou přijímáni dle stanoveného počtu žáků ve třídě.

4. Výsledky přijímacího řízení

Celkové výsledky jsou složeny z bodového hodnocení výsledků studia na ZŠ a výsledků školní přijímací zkoušky (pokud se koná).

Bodové hodnocení výsledků na ZŠ je vypočítáváno z průměrů prospěchu na vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy dle vzorce:

Celkový počet bodů = (45 – 15 * A) + (45 – 15 * B) + C + D - E

A ...........průměr 1. pololetí 8. třídy ZŠ

B ........... průměr 1. pololetí 9. třídy ZŠ

C…………. test z ČJL (max. 45 bodů)

D............ test z MAT (max. 45 bodů)

E ………….odečet bodů za snížené známky z chování (uspokojivé – minus 5 bodů, neuspokojivé – minus 10 bodů)

Za každé pololetí (A,B) lze při výpočtu získat maximálně 30 bodů.

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (registrační číslo) na stránkách školy www.vosasos.cz a na nástěnce v hlavní budově školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. potvrdí uchazeč a zákonný zástupce odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

 

 

 

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, tyto pokyny pro přijímací řízení:

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Přihláška_Agropodnikání.xlsx)Přihláška_Agropodnikání.xlsx 28 kB
Download this file (Přihláška_Dopravní_prostředky.xlsx)Přihláška_Dopravní_prostředky.xlsx 28 kB
Download this file (Přihláška_Ekonomické_lyceum.xlsx)Přihláška_Ekonomické_lyceum.xlsx 28 kB

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2017/2018 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.