Copyright 2019 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Dne 10. prosince se žáci třetích a čtvrtých ročníků zúčastnili třetího ročníku Ekonomické olympiády. Jde o mezinárodní soutěž ve znalostech ekonomie a financí, která je určena žákům středních škol a vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 15 000 studentů z 337 škol v ČR. Soutěž proběhla v ČR, na Slovensku, Ukrajině, v Maďarsku a dalších zemích. Do krajského kola postoupilo celkem 84 žáků z Ústeckého kraje, mezi nimi i Dominik Pešek ze třídy 3.E.

Srdečně gratulujeme a přejeme Dominikovi hodně štěstí v krajském kole.

Ing. Karin Černá

Identifikační číslo: 254 23 762

Účel nadačního fondu:

Nadační fond je zřízen za účelem rozvoje odborného školství na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole Roudnice n. L. po odborné, kulturní, sportovní a společenské stránce.

Nadační fond ROZVOJ hospodaří s finančními prostředky získanými z příspěvků, darů a dotací od právnických osob (firmy, společnosti, atd.) a od fyzických osob (rodiče, studenti, žáci, přátelé školy, atd.)


Nadační fond ROZVOJ slouží pro potřeby žáků školy v průběhu školního roku:

 • cestovné a startovné na všechny soutěže žáků (sportovní, vědomostní, jazykové apod.)
 • odměny žáků za maturitní zkoušku (knihy atd.)
 • den ředitele školy (ceny a občerstvení pro žáky)
 • odměny žákům na konci kalendářního a školního roku (mikulášská a vánoční nadílka, atd. )
 • na další akce pořádané školou

 

Správní rada:

Předseda správní rady: Ing. Mgr. Sáša Nelibová
Členové správní rady: Ing. Jan Jindra, Vlasta Nováková

Zřizovatel:

Vyšší odborná škola Střední odborná škola Roudnice nad Labem
Špindlerova 690, 413 01  Roudnice nad Labem
IČO: 467 73 762

 


 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola nabízí bezplatné studium na státní škole a to ve čtyřletých oborech vzdělání střední školy ukončených maturitní zkouškou:

Hráči Fotbalové Farmy mohou být ze všech oborů vzdělání.               

 

Žáci středních odborných škol u nás mohou dále pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole tříletým vzdělávacím programem, který je ukončen absolutoriem a získáním titulu diplomovaný specialista DiS.:

 

                

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Ředitel školy: Ing. Josef Nehyba
Zástupkyně ředitele školy: Ing. Mgr. Sáša Nelibová
Typ organizace: příspěvková organizace Ústeckého kraje
Zřizovatel: Ústecký kraj, IČO 70 892 156, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 46 773 762
Adresa školy: Špindlerova třída 690, 413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: +420 416 831 225
E–mail školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.vosasos.cz
Bankovní spojení:

107-0037324471/0100
(variabilní symbol pro platbu školného VOŠ: RČ, konstantní symbol: 558)

Zřizovací listina: ze dne 9. 7. 2014
IZO SOŠ: 000082457
IZO VOŠ: 110028589

 

 

Informace o školské radě

Školská rada se zřizuje při všech SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

 

Funkce školské rady

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy


Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

O schválení dokumentů uvedených v písmenu II. až IV. rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakované projednání se účastní zřizovatel.

Zvolení členové pro období 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

členové rady jmenovaní zřizovatelem

Ing. Vlado Olejár
Jiří Pecinka 

členové rady zvolení za zástupce pedagogického sboru

Mgr. Iveta Štaubertová 
Mgr. Luboš Hainc, Ph.D.

členové rady zvoleni za zástupce žáků a zákonných zástupců žáků

Jan Balaštík
Josef Zuna 
 

 

3. 9. 2018 (pondělí) začátek školního roku
29. - 30. 10. 2018 (pondělí - úterý) podzimní prázdniny
9. 11. 2018 (pátek) schůzky rodičů
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 (sobota - středa) vánoční prázdniny
3. 1. 2019 (čtvrtek) začátek vyučování
31. 1. 2019 (čtvrtek) závěr 1. pololetí, vysvědčení
1. 2. 2019 (pátek) pololetní prázdniny
18. 2. - 22. 2. 2019 (pondělí - neděle) jarní prázdniny
18. 4. - 19. 4. 2019 (čtvrtek - pátek) velikonoční prázdniny
12. 4. 2019 (pátek) schůzky rodičů
květen, červen (termín bude upřesněn) maturitní zkoušky 4. ročníku SOŠ
14. 6. 2019 (pátek) závěr 2. pololetí pro 3. ročníky SOŠ, vysvědčení
28. 6. 2019 (pátek) závěr školního roku pro 1. a 2. ročníky SOŠ, vysvědčení

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.