Copyright 2024 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

(kurz není určen aktuálním studentům školy -  je nabízen v rámci celoživotního vzdělávání široké veřejnosti)

Datum aktualizace: 1. 1. 2022

 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
v Roudnici nad Labem

nabízí vzdělávání zemědělců
formou projektu schváleného Ministerstvem zemědělství

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

 

kontaktní osoba: Ing. Mgr. Sáša Nelibová
adresa: VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.
Špindlerova 690, 413 01 Roudnice n. L.
telefon: +420 416 831 225, 777 850 775
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Rekvalifikační vzdělávací program schválilo Ministerstvo zemědělství

č.j. 19879/02-2010 dne 15. 10. 2002

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Projekt vzdělávání zemědělců

 

1. Úvod

Vzrůstající nároky na kvalitu zemědělských výrobků, dodržování zásad správné zemědělské praxe, významný podíl zemědělství při tvorbě a zachování krajiny, efektivní využívání dotací a státních subvencí, spolu se směřováním České republiky do EU – to vše klade značné nároky na odbornou kvalifikaci samostatně hospodařících zemědělců, management zemědělských podniků i na jejich zaměstnance.

Odborná kvalifikace zemědělců je doporučována a podporována ve vyspělých zemích EU. Splnění předepsaného kvalifikačního požadavku je v řadě těchto zemích nezbytnou podmínkou pro získání zemědělských dotací. Obdobná situace nastává také v naší republice před jejím očekávaným vstupem do EU. Např. nařízení Rady Evropských Společenství č. 1257 z roku 1999 v článcích č.5 a 9 stanovuje, že žadatel o podpůrné prostředky z fondů EU musí prokázat odbornou zemědělskou kvalifikaci. Toto nařízení se v plném rozsahu vztahuje také na čerpání prostředků poskytovaných v rámci programu SAPARD.

Ministerstvo zemědělství proto vytvořilo vzdělávací program, který účastníkům umožní osvojení si zemědělských vědomostí a dovedností potřebných pro kvalifikovaný výkon obecných zemědělských činností. Úspěšné absolvování tohoto vzdělávacího programu bude předpokladem k získání státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání v soustavě středních, vyšších odborných a vysokých škol.

2. Cíl vzdělávací akce

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních zemědělských znalostí, vybraných nových progresivních teoretických vědomostí a intelektuálních dovedností nezbytných pro úspěšné provozování rodinné farmy nebo zemědělského podniku a to včetně základní obsluhy PC.

3. Cílová skupina (účastníci)

Vzdělávací program je určen všem aktivním zemědělcům, kteří neabsolvovali některý ze zemědělských učebních nebo studijních oborů a chtějí splnit základní kvalifikační požadavky stanovené článkem 4 Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 4945/2002-1000 ze dne 31. 1. 2002, o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství. Tím budou mít vytvořeny základní předpoklady pro úspěšné podnikání v resortu zemědělství, zejména v zemědělské prvovýrobě. Výhledově, po úpravách příslušných předpisů, bude osvědčení o absolvování tohoto kurzu nahrazovat základní odborné zemědělské vzdělání předepsané pro výkon některých povolání.

Jde především o zemědělce, kteří začali podnikat po roce 1990 a mají z vlastní výrobní činnosti praktické zemědělské znalosti. Mají také zájem získat nové znalosti o moderních výrobních technologiích, ekonomice a organizaci podniku, ekologickém hospodaření a znalosti z oblasti práva, bezpečností a hygieny práce a chtějí získat ucelenější přehled o zemědělské prvovýrobě.

4. Forma a druh vzdělávací akce

Odborným garantem vzdělávacího programu je Ministerstvo zemědělství. Kurz bude probíhat formou prezenčního studia a samostudia s konzultacemi. Vzdělávací program bude organizován formou zakončeného závěrečnou zkouškou. Ta se skládá z teoretické zkoušky, praktické zkoušky a ústní obhajoby zadaného absolventského projektu. Obsah písemného testu musí korespondovat s učivem společným všem účastníkům kurzu. Výstupním certifikátem je osvědčení. Osvědčení získá uchazeč, který úspěšné vykoná předepsanou závěrečnou zkoušku. Toto osvědčení nenahrazuje výuční list pro potřebu zřízení pracoviště praktického vyučování.

5. Obsah vzdělávací akce

Odborný obsah kurzu pro výkon obecných zemědělských činností je stanoven rámcovou osnovou.

Rámcová osnova kurzu

 • Odborné tématické celky
 • Pěstování zemědělských plodin
 • Chov hospodářských zvířat
 • Zemědělská technika a technologické linky
 • Ekonomika podnikání
 • Základy práce s informační a komunikační technikou
 • Základy zemědělského práva a zemědělské politiky
 • Zásady bezpečnosti a hygieny práce
 • Ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny
 • Praxe *)

Pozn.: *) Podíl praxe z rozsahu dotace tématického celku určí vyučující podle potřeb výuky a zájmu uchazečů.

6. Organizační a technické zajištění vzdělávací akce

 • přihlášky na přiloženém tiskopise, případně telefonicky : +420 416 831 225
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • konzultace – pátek–sobota (dle dohodnutého harmonogramu)

7. Finanční zajištění akce

 • náklady na kurz hradí účastník
 • cena kurzu: 15.900,-Kč
 • způsob zaplacení:
  • hotově v kanceláři školy
  • převodem na č. účtu: 107-37324471/0100
   variabilní symbol: rodné číslo uchazeče
   konstantní symbol: 558

Přihlášky a informace na telefonním čísle +420 416 831 225 nebo e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Přihláška19.pdf)Přihláška19.pdf 386 kB

Škola založena roku 1864

V roce 2024 slaví škola 160 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.