Copyright 2022 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Přijímací řízení
pro školní rok 2022/2023

2. kolo 

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů a opatření tyto pokyny pro přijímací řízení (2. kolo):

1. Počty přijímaných uchazečů v daných oborech vzdělání

Obor vzdělání

Kód

Počet přijímaných

Forma vzdělání

Lékařský posudek

Dopravní prostředky

23-45-M/01

4

denní

ANO

 

2. Pokyny pro podání přihlášky ke vzdělávání

Uchazeč podává přihlášku/y ke vzdělání nejpozději do 20. 5. 2022 na adresu:

VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.

Špindlerova třída 690

413 01 Roudnice n. L.

Přihlášku lze doručit také osobně.

 Přihlášku je nutné řádně vyplnit včetně e-mailové adresy a telefonního čísla zákonného zástupce uchazeče pro zasílání pozvánek a dalších informací.

Uchazeči, kteří mají zájem o Fotbalovou Farmu (FF), napíší do přihlášky obor vzdělání + fotbal. Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky.

Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči na základě přihlášky zaslána na e-mailovou adresu zákonného zástupce.

 

3. Kritéria přijímacího řízení:

 

a) Bodové hodnocení za 1. pololetí 8. třídy,

b) bodové hodnocení za 2. pololetí 8. třídy,

c) bodové hodnocení za 1. pololetí 9. třídy,

d) žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný,

e) nesmí být snížená známka z chování.

Ředitel školy na základě získaných bodů stanoví pořadí uchazečů.

 

Uchazeči jsou přijímáni dle stanoveného počtu žáků ve třídě.

4. Výsledky přijímacího řízení

 

Celkové výsledky jsou složeny z bodového hodnocení výsledků studia na ZŠ.

Bodové hodnocení výsledků na ZŠ je vypočítáváno z průměrů prospěchu na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy dle vzorce:

Celkový počet bodů = (45 – 15 * A) + (45 – 15 * B) + (45 – 15*C)

 

A ...........průměr 1. pololetí 8. třídy ZŠ

B ........... průměr 2. pololetí 8. třídy ZŠ

C…………. průměr 1. pololetí 9. třídy ZŠ

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (registrační číslo) na stránkách školy www.vosasos.cz a na nástěnce v hlavní budově školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. potvrdí uchazeč a zákonný zástupce odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

 Přijímací řízení
pro školní rok 2022/2023

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů a opatření tyto pokyny pro přijímací řízení:

1. Počty přijímaných uchazečů v daných oborech vzdělání

Obor vzdělání

Kód

Počet přijímaných

Forma vzdělání

Lékařský posudek

Ekonomické lyceum

78-42-M/02

30

denní

NE

Dopravní prostředky

23-45-M/01

30

denní

ANO

Agropodnikání

(Ekonomika
a podnikání)

41-41-M/01

30

denní

ANO

2. Pokyny pro podání přihlášky ke vzdělávání

Uchazeč podává přihlášku/y ke vzdělání na dvě střední školy, nebo na dva různé obory vzdělání jedné školy nejpozději do 1. 3. 2022 na adresu:

VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.

Špindlerova třída 690

413 01 Roudnice n. L.

 Přihlášku lze doručit také osobně.

Přihlášku je nutné řádně vyplnit včetně e-mailové adresy a telefonního čísla zákonného zástupce uchazeče pro zasílání pozvánek a dalších informací.

Obě přihlášky musí být identické, tj. musí na nich být stejné pořadí škol, (nebo jedna škola a stejné pořadí oborů vzdělání).

Uchazeči, kteří mají zájem o Fotbalovou Farmu (FF), napíší do přihlášky obor vzdělání + fotbal. Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky. Uchazeči o FF obdrží zároveň s pozvánkou na přijímací testy i pozvánku na test fotbalových dovedností, který se uskuteční 7. dubna 2022 (čtvrtek).

Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči na základě přihlášky zaslána na e-mailovou adresu zákonného zástupce nejpozději 14 dní před jejím konáním.

3. Kritéria přijímacího řízení:

a) průměr prospěchu vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy základní školy převedený na body,

b) průměr prospěchu vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy základní školy převedený na body,

c)  průměr prospěchu vysvědčení za 1. pololetí 9. třídy základní školy převedený na body,

d) odečet bodů za sníženou známku z chování,      

e) absolvování jednotné přijímací zkoušky (CERMAT)
    z českého jazyka a literatury (ČJL),

f) absolvování jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) z matematiky (MAT).

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera a fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Termíny jednotné přijímací zkoušky (ČJL, MAT)

Řádný termín pro uchazeče:     1. termín - 12. dubna 2022 (úterý)
                                             2. termín - 13. dubna 2022 (středa).

Náhradní termín: 1. termín - 10. května 2022 (úterý)

                       2. termín - 11. května 2022 (středa).

Uchazeč, který má na přihlášce dva obory vzdělání na naší škole, koná jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech.

Ředitel školy na základě získaných bodů stanoví pořadí uchazečů.

Uchazeči jsou přijímáni dle úspěšnosti a stanoveného počtu žáků ve třídě.

4. Výsledky přijímacího řízení

Celkové výsledky jsou složeny z bodového hodnocení výsledků studia na ZŠ
a výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Bodové hodnocení výsledků na ZŠ je vypočítáváno z průměrů prospěchu na vysvědčení za 1. a 2. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy dle vzorce:

Celkový počet bodů = (45 – 15 * A) + (45 – 15 * B) + (45 – 15 * C) - D + E + F

A ...........průměr 1. pololetí 8. třídy ZŠ

B ...........průměr 1. pololetí 8. třídy ZŠ

C ........... průměr 1. pololetí 9. třídy ZŠ

D…………. odečet bodů za snížené známky z chování (uspokojivé – minus 5 bodů,

              neuspokojivé – minus 10 bodů)

E............ test z MAT (max. 45 bodů)

F ………….test z ČJL (max. 45 bodů)

Za každé pololetí (A,B) lze při výpočtu získat maximálně 30 bodů.

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (registrační číslo) na stránkách školy www.vosasos.cz a na nástěnce v hlavní budově školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. potvrdí uchazeč a zákonný zástupce odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

 

 

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, tyto pokyny pro přijímací řízení:

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Přihláška_Agropodnikání.xlsx)Přihláška_Agropodnikání.xlsx 28 kB
Download this file (Přihláška_Dopravní_prostředky.xlsx)Přihláška_Dopravní_prostředky.xlsx 28 kB
Download this file (Přihláška_Ekonomické_lyceum.xlsx)Přihláška_Ekonomické_lyceum.xlsx 28 kB

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.