Copyright 2022 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 Přijímací řízení
pro školní rok 2022/2023

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů a opatření tyto pokyny pro přijímací řízení:

1. Počty přijímaných uchazečů v daných oborech vzdělání

Obor vzdělání

Kód

Počet přijímaných

Forma vzdělání

Lékařský posudek

Ekonomické lyceum

78-42-M/02

30

denní

NE

Dopravní prostředky

23-45-M/01

30

denní

ANO

Agropodnikání

(Ekonomika
a podnikání)

41-41-M/01

30

denní

ANO

2. Pokyny pro podání přihlášky ke vzdělávání

Uchazeč podává přihlášku/y ke vzdělání na dvě střední školy, nebo na dva různé obory vzdělání jedné školy nejpozději do 1. 3. 2022 na adresu:

VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.

Špindlerova třída 690

413 01 Roudnice n. L.

 Přihlášku lze doručit také osobně.

Přihlášku je nutné řádně vyplnit včetně e-mailové adresy a telefonního čísla zákonného zástupce uchazeče pro zasílání pozvánek a dalších informací.

Obě přihlášky musí být identické, tj. musí na nich být stejné pořadí škol, (nebo jedna škola a stejné pořadí oborů vzdělání).

Uchazeči, kteří mají zájem o Fotbalovou Farmu (FF), napíší do přihlášky obor vzdělání + fotbal. Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky. Uchazeči o FF obdrží zároveň s pozvánkou na přijímací testy i pozvánku na test fotbalových dovedností, který se uskuteční 7. dubna 2022 (čtvrtek).

Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči na základě přihlášky zaslána na e-mailovou adresu zákonného zástupce nejpozději 14 dní před jejím konáním.

3. Kritéria přijímacího řízení:

a) průměr prospěchu vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy,

b) průměr prospěchu vyzvědčení za 1. pololetí 9. třídy základní školy převedený na body,

b) odečet bodů za sníženou známku z chování,      

c) absolvování jednotné přijímací zkoušky (CERMAT)
    z českého jazyka a literatury (ČJL),

d) absolvování jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) z matematiky (MAT).

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera a fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Termíny jednotné přijímací zkoušky (ČJL, MAT)

Řádný termín pro uchazeče:     1. termín - 12. dubna 2022 (úterý)
                                           2. termín - 13. dubna 2022 (středa).

Náhradní termín: 1. termín - 10. května 2022 (úterý)

                       2. termín - 11. května 2022 (středa).

Uchazeč, který má na přihlášce dva obory vzdělání na naší škole, koná jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech.

Ředitel školy na základě získaných bodů stanoví pořadí uchazečů.

Uchazeči jsou přijímáni dle úspěšnosti a stanoveného počtu žáků ve třídě.

4. Výsledky přijímacího řízení

Celkové výsledky jsou složeny z bodového hodnocení výsledků studia na ZŠ
a výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Bodové hodnocení výsledků na ZŠ je vypočítáváno z průměrů prospěchu na vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy dle vzorce:

Celkový počet bodů = (45 – 15 * A) + (45 – 15 * B) + C + D - E

A ...........průměr 1. pololetí 8. třídy ZŠ

B ........... průměr 1. pololetí 9. třídy ZŠ

C…………. odečet bodů za snížené známky z chování (uspokojivé – minus 5 bodů,

              neuspokojivé – minus 10 bodů)

D............ test z MAT (max. 45 bodů)

E ………….test z ČJL (max. 45 bodů)

Za každé pololetí (A,B) lze při výpočtu získat maximálně 30 bodů.

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (registrační číslo) na stránkách školy www.vosasos.cz a na nástěnce v hlavní budově školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. potvrdí uchazeč a zákonný zástupce odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

 

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení pro SOŠ pro obory:

Agropodnikání (zaměření Ekonomika a podnikání) 41-41-M/01

Dopravní prostředky 23-45-M/01

Ekonomické lyceum 78-42-M/02

Vyplněné přihlášky posílejte do 11. 6. 2021 na adresu školy.

Kritéria pro přijímací řízení Pro školní rok 2021/2022

Celkové výsledky jsou složeny z bodového hodnocení výsledků studia na ZŠ.

Žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

 

     

Test fotbalových dovedností se uskuteční ve čtvrtek 13. 5. 2021

ve Vědomicích od 9.00 hodin. Těšíme se na Vás!

 

Vážení uchazeči o studium,

přijímací zkoušky budou letos probíhat v podmínkách pokračující epidemie nemoci COVID-19. Průběh přijímacího řízení byl proto upraven tak, aby bylo riziko nákazy virem SARS-CoV-2 co nejnižší.

Upozorňujeme na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které specifikuje podmínky, za nichž vám bude umožněna osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce.

Účastnit se přijímacích zkoušek může osoba, která:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

Znamená to, že musíte předložit negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu, který jste podstoupili na základní škole. Test musí být proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Základní škola je povinna na žádost žáka provést tento test a následně vystavit o výsledku testu doklad. Týká se to i žáků 9. tříd, kteří budou pokračovat v distančním vzdělávání. Doporučuji tuto záležitost včas konzultovat se základní školou, kterou navštěvujete.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje nahradit testy ze školy následujícími doklady:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů (od 29. 4.), nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Vstup do budovy školy bude povolen pouze uchazečům nikoli jeho doprovodu!

 

 

 Přijímací řízení
pro školní rok 2021/2022

Editováno 8. 3. 2021: Ředitel školy na základě přijatých přihlášek ke vzdělání - studiu rozhodl o konání školní přijímací zkoušky z CJL a MAT pro všechny obory vzdělání - Agropodnikání se zaměřením - Ekonomika  a podnikání, Dopravní prostředky a Ekonomické lyceum. 

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů a opatření tyto pokyny pro přijímací řízení:

1. Počty přijímaných uchazečů v daných oborech vzdělání

Obor vzdělání

Kód

Počet přijímaných

Forma vzdělání

Lékařský posudek

Ekonomické lyceum

78-42-M/02

30

denní

NE

Dopravní prostředky

23-45-M/01

60

denní

ANO

Agropodnikání
(Ekonomika
a podnikání)

41-41-M/01

30

denní

ANO

2. Pokyny pro podání přihlášky ke vzdělávání

Uchazeč podává přihlášku/y ke vzdělání na dvě střední školy, nebo na dva různé obory vzdělání jedné školy nejpozději do 1. 3. 2021 na adresu:

VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.
Špindlerova třída 690
413 01 Roudnice n. L.

Přihlášku lze doručit také osobně.

Přihlášku je nutné řádně vyplnit včetně e-mailové adresy a telefonního čísla zákonného zástupce uchazeče pro zasílání pozvánek a dalších informací.

Obě přihlášky musí být identické, tj. musí na nich být stejné pořadí škol, (nebo jedna škola a stejné pořadí oborů vzdělání).

Uchazeči, kteří mají zájem o Fotbalovou Farmu (FF), napíší do přihlášky obor vzdělání + fotbal. Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky. Uchazeči o FF obdrží zároveň s pozvánkou na přijímací testy i pozvánku na test fotbalových dovedností, se uskuteční koncem dubna (termín bude upřesněn).

Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči na základě přihlášky zaslána na e-mailovou adresu zákonného zástupce nejpozději 14 dní před jejím konáním.

3. Kritéria přijímacího řízení:

a) jednotná přijímací zkouška (CERMAT) se nekoná,

b) školní přijímací zkouška – test z českého jazyka a test z matematiky (oba v rozsahu učiva ZŠ).

Test z ČJL trvá 60 minut a lze v něm získat maximálně 45 bodů.

Test z MAT trvá 70 minut a lze v něm získat maximálně 45 bodů.

c) žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera a fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Termíny školní přijímací zkoušky (ČJL, MAT) pro uchazeče (změna dle pokynů MŠMT):

1. termín - 5. května 2021 (středa) - první škola nebo obor vzdělání na přihlášce ke studiu

2. termín - 6. května 2021 (čtvrtek) - druhá škola nebo obor vzdělání na přihlášce ke studiu

Uchazeč, který má na přihlášce dva obory vzdělání na naší škole, koná školní přijímací zkoušku pouze jednou,
a to 5. května 2021.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude v jednotlivých oborech převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro daný obor, může ředitel školy rozhodnout o tom, že se školní přijímací zkouška pro tento obor nebude konat. Tuto skutečnost zveřejní ředitel školy po přijetí všech přihlášek, nejpozději do 8. 3. 2021, na internetových stránkách školy a bezodkladně, nejpozději 19. 3. 2021, ji sdělí uchazečům o vzdělání.

Ředitel školy na základě získaných bodů stanoví pořadí uchazečů.

Uchazeči jsou přijímáni dle stanoveného počtu žáků ve třídě.

4. Výsledky přijímacího řízení

Celkové výsledky jsou složeny z bodového hodnocení výsledků studia na ZŠ a výsledků školní přijímací zkoušky (pokud se koná).

Bodové hodnocení výsledků na ZŠ je vypočítáváno z průměrů prospěchu na vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy dle vzorce:

Celkový počet bodů = (45 – 15 * A) + (45 – 15 * B) + C + D - E

A ...........průměr 1. pololetí 8. třídy ZŠ

B ........... průměr 1. pololetí 9. třídy ZŠ

C…………. test z ČJL (max. 45 bodů)

D............ test z MAT (max. 45 bodů)

E ………….odečet bodů za snížené známky z chování (uspokojivé – minus 5 bodů, neuspokojivé – minus 10 bodů)

Za každé pololetí (A,B) lze při výpočtu získat maximálně 30 bodů.

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (registrační číslo) na stránkách školy www.vosasos.cz a na nástěnce v hlavní budově školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. potvrdí uchazeč a zákonný zástupce odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

 

 

 

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, tyto pokyny pro přijímací řízení:

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Přihláška_Agropodnikání.xlsx)Přihláška_Agropodnikání.xlsx 28 kB
Download this file (Přihláška_Dopravní_prostředky.xlsx)Přihláška_Dopravní_prostředky.xlsx 28 kB
Download this file (Přihláška_Ekonomické_lyceum.xlsx)Přihláška_Ekonomické_lyceum.xlsx 28 kB

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy skrze svou agenturu CERMAT. Od školního roku 2017/2018 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.