Copyright 2022 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 Přijímací řízení
pro školní rok 2022/2023

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů a opatření tyto pokyny pro přijímací řízení:

1. Počty přijímaných uchazečů v daných oborech vzdělání

Obor vzdělání

Kód

Počet přijímaných

Forma vzdělání

Lékařský posudek

Ekonomické lyceum

78-42-M/02

30

denní

NE

Dopravní prostředky

23-45-M/01

30

denní

ANO

Agropodnikání

(Ekonomika
a podnikání)

41-41-M/01

30

denní

ANO

2. Pokyny pro podání přihlášky ke vzdělávání

Uchazeč podává přihlášku/y ke vzdělání na dvě střední školy, nebo na dva různé obory vzdělání jedné školy nejpozději do 1. 3. 2022 na adresu:

VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.

Špindlerova třída 690

413 01 Roudnice n. L.

 Přihlášku lze doručit také osobně.

Přihlášku je nutné řádně vyplnit včetně e-mailové adresy a telefonního čísla zákonného zástupce uchazeče pro zasílání pozvánek a dalších informací.

Obě přihlášky musí být identické, tj. musí na nich být stejné pořadí škol, (nebo jedna škola a stejné pořadí oborů vzdělání).

Uchazeči, kteří mají zájem o Fotbalovou Farmu (FF), napíší do přihlášky obor vzdělání + fotbal. Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky. Uchazeči o FF obdrží zároveň s pozvánkou na přijímací testy i pozvánku na test fotbalových dovedností, který se uskuteční 7. dubna 2022 (čtvrtek).

Pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči na základě přihlášky zaslána na e-mailovou adresu zákonného zástupce nejpozději 14 dní před jejím konáním.

3. Kritéria přijímacího řízení:

a) průměr prospěchu vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy,

b) průměr prospěchu vyzvědčení za 1. pololetí 9. třídy základní školy převedený na body,

b) odečet bodů za sníženou známku z chování,      

c) absolvování jednotné přijímací zkoušky (CERMAT)
    z českého jazyka a literatury (ČJL),

d) absolvování jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) z matematiky (MAT).

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera a fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Termíny jednotné přijímací zkoušky (ČJL, MAT)

Řádný termín pro uchazeče:     1. termín - 12. dubna 2022 (úterý)
                                           2. termín - 13. dubna 2022 (středa).

Náhradní termín: 1. termín - 10. května 2022 (úterý)

                       2. termín - 11. května 2022 (středa).

Uchazeč, který má na přihlášce dva obory vzdělání na naší škole, koná jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech.

Ředitel školy na základě získaných bodů stanoví pořadí uchazečů.

Uchazeči jsou přijímáni dle úspěšnosti a stanoveného počtu žáků ve třídě.

4. Výsledky přijímacího řízení

Celkové výsledky jsou složeny z bodového hodnocení výsledků studia na ZŠ
a výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Bodové hodnocení výsledků na ZŠ je vypočítáváno z průměrů prospěchu na vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy dle vzorce:

Celkový počet bodů = (45 – 15 * A) + (45 – 15 * B) + C + D - E

A ...........průměr 1. pololetí 8. třídy ZŠ

B ........... průměr 1. pololetí 9. třídy ZŠ

C…………. odečet bodů za snížené známky z chování (uspokojivé – minus 5 bodů,

              neuspokojivé – minus 10 bodů)

D............ test z MAT (max. 45 bodů)

E ………….test z ČJL (max. 45 bodů)

Za každé pololetí (A,B) lze při výpočtu získat maximálně 30 bodů.

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (registrační číslo) na stránkách školy www.vosasos.cz a na nástěnce v hlavní budově školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. potvrdí uchazeč a zákonný zástupce odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.