Copyright 2021 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Vážení uchazeči o studium,

přijímací zkoušky budou letos probíhat v podmínkách pokračující epidemie nemoci COVID-19. Průběh přijímacího řízení byl proto upraven tak, aby bylo riziko nákazy virem SARS-CoV-2 co nejnižší.

Upozorňujeme na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které specifikuje podmínky, za nichž vám bude umožněna osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce.

Účastnit se přijímacích zkoušek může osoba, která:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

Znamená to, že musíte předložit negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu, který jste podstoupili na základní škole. Test musí být proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Základní škola je povinna na žádost žáka provést tento test a následně vystavit o výsledku testu doklad. Týká se to i žáků 9. tříd, kteří budou pokračovat v distančním vzdělávání. Doporučuji tuto záležitost včas konzultovat se základní školou, kterou navštěvujete.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje nahradit testy ze školy následujícími doklady:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů (od 29. 4.), nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Vstup do budovy školy bude povolen pouze uchazečům nikoli jeho doprovodu!

 

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.