Copyright 2021 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 Přijímací řízení
pro školní rok 2021/2022

Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova 690, příspěvková organizace stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále s vyhláškou č. 233/2020 Sb. , o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními, dále dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, tyto pokyny pro přijímací řízení:

1. Počet přijímaných uchazečů v daných oborech vzdělání

Obor vzdělání

Kód

Počet přijímaných

Forma vzdělání

Lékařský posudek

Přijímací testy

CERMAT

Ekonomické lyceum

78-42-M/02

30

denní

NE

NE

Dopravní prostředky

23-45-M/01

60

denní

ANO

NE

Agropodnikání

 

41-41-M/01

30

denní

ANO

NE

2. Pokyny pro podání přihlášky ke vzdělávání

V prvním kole uchazeč podává přihlášku/y, které odevzdá řediteli školy nejpozději do 1. 3. 2021 (osobně, nebo poštou na adresu VOŠ a SOŠ Roudnice n. L., Špindlerova třída 690). Prosíme o uvedení telefonního čísla na přihlášce.

Uchazeči, kteří mají zájem o Fotbalovou Farmu (FF) napíší do přihlášky za obor vzdělání + fotbal). Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání střední školy. Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky. Uchazeči o FF obdrží zároveň pozvánku na test fotbalových dovedností, který se uskuteční 7. dubna 2021.

3. Kritéria přijímacího řízení:

a) průměr prospěchu z vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy základní školy převedený na body,

b) žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný,

c) odečet bodů za sníženou známku z chování,     

d) hodnocení účasti v okresních a vyšších kolech olympiád a dalších soutěžích v 8. a 9. třídě.

 Obě přihlášky musí být identické tj. musí být na nich stejné pořadí škol.

 4. Výsledky přijímacího řízení

Celkové výsledky jsou složeny z bodového hodnocení ze ZŠ.

Bodové hodnocení výsledků ze ZŠ je vypočítáváno z průměrů prospěchu z vysvědčení za 1. pololetí 8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy dle vzorce:

  (45 – 15 A) + (45 – 15 B) + (45 – 15 C) - D

A ...........průměr 2. pololetí 8. třídy ZŠ (max. 30 bodů)

B ........... průměr 1. pololetí 9. třídy ZŠ (max. 30 bodů

C...........ohodnocení doložených účastí v okresním kole olympiád a soutěží 5  bodů a vyšší kolo olympiád  a soutěží 10 bodů (max. 30 bodů)

D............ odečet bodů za snížené známky z chování (uspokojivé – mínus 5 bodů, neuspokojivé – mínus 10 bodů)

E............ body za školní přijímací zkoušku

Výsledky přijímacích zkoušek bude škola vydávat pro obor Agropodnikání ve středu 28. dubna 2021 od 8.00 - 11.00 hodin, pro obor Dopravní prostředky ve středu 28. dubna 2021 od 12.00 - 16.00 hodin, pro obor Ekonomické lyceum ve čtvrtek 29. dubna 2021 od 8.00 - 14. 00 hodin.

Pokud Vám termín nevyhovuje, lze si na tel.: 777 850 775 domluvit jiný termín.

Ředitel školy na základě získaných bodů stanoví pořadí a přijme 30 nejlepších uchazečů.

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů (registrační číslo) na stránkách školy www.vosasos.cz a na nástěnce v hlavní budově školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. potvrdí zákonný zástupce
a uchazeč odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

 

 

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.