Copyright 2020 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem
Milí maturanti,
přijímáme přihlášky k dennímu studiu na VOŠ do 3 letého vzdělávacího programu Management firem.
Studium na VOŠ je ukončeno absolutoriem a získáním titulu diplomovaný specialista DiS.
Čtvrté kolo proběhne 24. 9. 2020 (do tohoto kola se můžete přihlásit i přes to, že skládáte opravnou MZ). Maturitní vysvědčení nám doložíte do konce září.
 

Vzhledem k tomu, že výuka studentů 1.VOŠ a 2.VOŠ bude až do konce školního roku probíhat na dálku, mají studenti těchto ročníků povinnost splnit všechny požadavky vyučujících na zkoušení online formou (domácí úkoly, seminární práce, kvízy a ostatní formy zkoušení a zadání).

Konečný termín pro splnění těchto požadavků je do 19. 6. 2020 (přestože zkouškové období končí 26. 6. 2020).

Po tomto termínu a splnění všech požadavků, vyučující zapíší výsledek (zápočet nebo zkoušku) do bakalářů. Osobní zápisy studentům do indexu proběhnou v září.

V případě nesplnění všech zadaných požadavků, vyučující předmět nebude moci uzavřít a student tak nepokročí do dalšího ročníku. 

Návštěva Amerického centra v Praze

V pondělí 6. května 2019  se studenti 1.VOŠ zúčastnili besedy s panem ředitelem amerických center v ČR Douglasem Morrowem. V úvodu nás seznámil s náplní své práce i úlohou amerických center, poté hovořil o programech spolupráce vhodných pro studenty. Největší část besedy však byla věnována dotazům studentů, ptali se úplně všichni a tak jsme se dozvěděli spoustu věcí od jídla, přes politiku až po sociální problémy. Nejzajímavější byl asi fakt, že pan diplomat již navštívil 75 zemí.

Odpoledne jsme si šli odpočinout na bowling, kde jsme utvořili dvě družstva a sehráli 4 napínavé hry.  

 

viz. příloha

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (absolutorium - časový harmonogram1.pdf)absolutorium - časový harmonogram1.pdf 211 kB
Formuláře se žádostmi ve formátu .pdf, které stačí vyplnit a doručit v řádném termínu na studijní oddělení.
 

V souladu s § 30 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - s účinností od 1. 9. 2019

Vyšší odborná škola a Střední odborné škola, Roudnice nad Labem,

Špindlerova 690, příspěvková organizace

 

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (řád VOŠ 2020-2021.pdf)řád VOŠ 2020-2021.pdf 634 kB

Studium na Vyšší odborné škole je ukončeno absolutoriem, které probíhá na konci třetího ročníku, zpravidla v měsíci červnu.

Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, které jsou stanoveny učebním plánem, ze zkoušky z cizího jazyka (ANJ nebo NEJ) a obhajoby absolventské práce.

Před zahájením absolutoria nemá student vyučování v rozsahu nejméně pěti po sobě následujících pracovních dnů. Podmínky týkající se ukončení studia absolutoriem jsou stanoveny v § 102 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Student může vykonat absolutorium nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

 

Absolventská práce

Absolventská práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních, knihařsky svázaná v tuhých deskách. Barvu desek si student může zvolit dle vlastního uvážení.

K práci se přikládá 1 CD se souborem absolventské práce ve formátu PDF. Jméno souboru musí splňovat masku příjmení-jméno-rok.pdf (např. Pokorný-Jan-2020.pdf).

Formální požadavky na úpravu absolventské práce jsou v příloze tohoto článku.

 

 


Vzdělávací program: Management firem
Kód: 64-31-N/03


 

Počet přijímaných uchazečů: 80
Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti: není nutné
Přihláška ke studiu na VOŠ: přihlášku (je v příloze článku) vyplňte a zašlete poštou
Poplatek za přijímací řízení: 300,- Kč uhraďte na účet školy
číslo účtu: 107-0037324471/0100
variabilní symbol: rodné číslo uchazeče
konstantní symbol: 558

 

Kritéria přijímacího řízení:

 1. středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 2. průměr klasifikace z maturitní zkoušky (pouze v případě vyššího počtu uchazečů)
 3. vyznamenání při maturitní zkoušce = přijetí

 

Termíny přijímacího řízení:

  uzávěrky přihlášek přijímací řízení
1. kolo 15. 6. 2020 18. 6. 2020
2. kolo 7. 8. 2020 13. 8. 2020
 3. kolo 7. 9. 2020 10. 9. 2020
4. kolo 22. 9. 2020 24. 9. 2020

 

P O Z V Á N K A

 

na přijímací řízení Vyšší odborné školy v Roudnici nad Labem vzdělávací program: Management firem 64-31-N/03

 

Vážený uchazeči,

zveme Vás na 4. kolo přijímacího řízení, které proběhne dne 24. 9. 2020.

 

Program přijímacího řízení:

8.30        –     9.00 hod.           prezence

9.30        –   10.30 hod.           předání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

                                                                

K přijímacímu řízení je nutno přinést:

    ð maturitní vysvědčení nebo jeho notářsky ověřenou kopii (bude vráceno)

    ð občanský průkaz

    ð 300,- Kč – poplatek za přijímací řízení zaplaťte na účet školy:

číslo účtu = KB 107-0037324471/0100,

variabilní symbol = rodné číslo uchazeče

konstantní symbol = 558

(kontrolní ústřižek, nebo jiný doklad o zaplacení vezměte s sebou)

    

 

       Kritéria přijímacího řízení:

 1. středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
 2. průměr klasifikace z maturitní zkoušky (pouze v případě vyššího počtu zájemců)

           Vyznamenání při maturitní zkoušce = přijetí.

 

      Počet přijímaných: 80 studentů

 

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Přihláška VOŠ.pdf)Přihláška VOŠ.pdf 86 kB

 

1. 9. 2020                           zápis studentů 1. a 2.VOŠ /od 8.00 hod./,  3.VOŠ /od 9.30 hod./

2. 9. 2020                           začátek výuky zimního období

15. 10. 2020                       schůzka praxe 3.VOŠ /v 8.oo hod./

29. 10. 2020                       konzultace a samostudium

16. 11. 2020                       konzultace a samostudium

 3. 12. 2020                        schůzka praxe 3.VOŠ /v 8.oo hod./

18. 12. 2020                       konec výuky zimního období 

4. 1. – 29. 1. 2021             zápočtové a zkouškové období 1. a 2.VOŠ

                                          /kontrola výkazů o studiu na studijním oddělení/

15. 1. 2021                         konec termínu odevzdání praxe 3.VOŠ

1. 2. 2021                           začátek výuky letního období

1. 3. – 5. 3. 2021                konzultace a samostudium

1. 4. 2021                           konzultace a samostudium

14. 5. 2021                         konec výuky 3.VOŠ

17. 5. – 4. 6. 2021             zápočtové a zkouškové období 3.VOŠ

                                           /kontrola výkazů o studiu na studijním oddělení/

31. 5. 2021                         konec výuky letního období 1. a 2.VOŠ

1. 6. – 25. 6. 2021             zápočtové a zkouškové období 1. a 2.VOŠ

                                           /kontrola výkazů o studiu na studijním oddělení/

7. 6. – 11. 6. 2021              studijní volno 3.VOŠ

14. 6. – 18. 6. 2021            absolutorium 3.VOŠ

1. 9. 2021                           zápis do školního roku 2021/2022 

Dle zákona č. 10/2005 Sb. a zákona č. 2/2006 Sb. činí školné 3000,- Kč ročně (je splatné ve dvou splátkách). U nově přijatých studentů do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, ve vyšších ročnících do 15. září a 15. února daného školního roku.

 

Platební údaje:

číslo účtu: 107-0037324471 / 0100
variabilní symbol: RČ studenta
konstantní symbol: 558

 

Výše školného v jednotlivých ročnících:

1. ročník VOŠ

1. pololetí = 1.700,- Kč (1.500,- školné + 200,- administrativní poplatek)

2. pololetí = 1.500,- Kč

2. ročník VOŠ

1. pololetí = 1.550,- Kč (1.500,- školné + 50,- administrativní poplatek)

2. pololetí = 1.500,- Kč

3. ročník VOŠ

1. pololetí = 1.550,- Kč (1.500,- školné + 50,- administrativní poplatek)

2. pololetí = 1.500,- Kč

 

Stipendium

Stipendijní řád:

Ředitel školy dle ust. § 30 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento stipendijní řád, podle něhož udělí studentovi prospěchové stipendium ve výši 50% školného (t.j. 750,- / období / pololetí) za následujících podmínek:

 1. Student v uplynulém školním roce splnil všechny zkoušky v řádném termínu.
 2. Student byl hodnocen pouze stupněm výborně nebo velmi dobře a celkový průměr známek za obě pololetí nepřesáhl 1,5.

Stipendium je studentovi přiznáno na dobu jednoho školního roku, a to vždy v následujícím školním roce po splnění výše uvedených podmínek.

Stipendijní řád byl schválen na základě ust. § 168 odst. 1 písm. c) usnesením Školské rady VOŠ při VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem č. II/2007-2008

ze dne 19. 6. 2008.

Rada Ústeckého kraje vydala na základě ust. § 30 odst. 4 školského zákona souhlas se Stipendijním řádem usnesením č. 34/13R/2009 dne 25. 3. 2009.

Stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2009.

Kód a název oboru vzdělání Kód a název vzdělávacího programu Forma
64 – 31 – N/..
Management
64-31-N/03 Management firem denní studium
Názvy vyučovacích předmětů Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem
ZO LO ZO LO ZO LO
1. Povinné předměty                
Cizí jazyk I * CJ1 0/4 Zk 0/4 Zk 0/4 Z 0/4 Zk   0/4 Zk 0/20
Cizí jazyk II CJ2 0/2 Z 0/2 Z 0/2 Zk 0/2 Z   0/2 Z 0/10
Informační technologie INT 0/2 Z 0/2 Z 0/2 Z 0/2 Z   0/2 Z 0/10
Matematika MAT 2/0 Z 2/0 Z         4/0
Statistika STA     2/0Z       2/0
Psychologie PSY 2/0 Z           2/0
Management a řízení * MRI 2/0 Z 2/0 Zk   2/0 Z   3/0 Zk 9/0
Manažerské dovednosti MAD   2/0 Z 0/2 Z 0/2 Z     2/4
Administrativa managementu ADM   1/1 Z 1/1 Z       2/2
Ekonomika* EKO 4/0 Zk 2/0 Zk       3/0 Zk 9/0
Manažerské finance MAF       2/0 Z     2/0
Finanční analýza FIA     2/0 Z 2/0 Zk     4/0
Ekonomický management EKM   2/0 Z 2/0 Zk       4/0
Marketing * MAR     2/0 Z 2/0 Zk   2/0 Z 6/0
Základy práva ZAP 2/0 Zk           2/0
Pracovní a obchodní právo POP   2/0 Z 2/0 Zk       4/0
Veřejná správa VES 2/0 Z           2/0
Účetní evidence firmy UEF 2/0 Z           2/0
Účetnictví UCT   2/0 Zk         2/0
Manažerské účetnictví MAU           2/0 Z 2/0
Daňová soustava DAS       2/0 Z   3/0 Zk 5/0
Hospodářská politika HOP       2/0 Z     2/0
Evropská integrace a struktura EIS 2/0 Z 2/0 Z         4/0
Seminář o absolventské práci SAP           0/1 Z 0/1
Odborná praxe ODP         0/40 Kz    
2. Povinně volitelné předměty                
Krizový management KRM     2/0 Z 2/0 Z     4/0
Dotační tituly DOT           2/0 Z 2/0
Cenné papíry CEP           2/0 Z 2/0
Pojišťovnictví POJ     2/0 Z 2/0 Z     4/0
Bankovnictví BAN     2/0 Z 2/0 Z     4/0
Finanční poradenství FIP           2/0 Z 2/0
Ekologie EKL     2/0 Z 2/0 Z     4/0
Politologie POL           2/0 Z 2/0
                 
3. Volitelné předměty                
Manažerský seminář MAS              
Sociální politika SOP              
Ruský jazyk RUJ              
Španělský jazyk SPJ              
Francouzský jazyk FRJ              
Sportovní hry SPH              

Vysvětlivky:

Z - zápočet
KZ - klasifikovaný zápočet
ZK - zkouška s klasifikací
* - předměty, které jsou součástí absolutoria

Studium je ukončeno absolutoriem a získáním titulu "diplomovaný specialista" DiS.

Charakteristika studia:

 • forma studia - denní
 • délka studia - 6 období (3 roky)
 • praxe - 3 bloky (minimálně 20 týdnů)
 • školné - 3000,- Kč/rok

Absolvent bude schopen:

 • zpracovat a realizovat podnikatelský záměr a zajišťovat úkony související s finančními, daňovými a právními potřebami podnikání
 • komunikovat ve dvou cizích jazycích
 • rozvíjet strategický plán marketingu
 • sledovat a zavádět do praxe vývojové trendy ve vztahu k životnímu prostředí
 • orientovat se na pojistném trhu a v bankovním sektoru
 • analyzovat a vyhledávat informace, ovládat potřebné počítačové programy a účelně využívat informační technologie a systémy pro ekonomické analýzy, včetně vytváření databází a využívání internetu
 • organizovat, plánovat a provádět komerční aktivity ve vztahu k nákupu a prodeji
 • orientovat se v potřebných právních předpisech se schopností v praxi podnikatele aplikovat zásady práva a právního vědomí
 • osvojit si metody použití daňové problematiky a optimalizace daní
 • zvládat problematiku řízení lidských zdrojů, vzdělávání, plánování a kontrolu podřízených

Uplatnění absolventa:

 • ekonom
 • poradce
 • marketingový pracovník
 • obchodně manažerské funkce v obchodně podnikatelské sféře na úrovni středního a vyššího managementu apod.

Náplň výuky:

 • 2 cizí jazyky - anglický a německý (jeden profilující)
 • informační technologie
 • matematika
 • psychologie
 • evropská integrace a struktura
 • ekonomika a podnikání
 • veřejná správa
 • hospodářská politika
 • základy práva
 • pracovní a obchodní právo
 • management a řízení
 • manažerské dovednosti
 • manažerské finance
 • finanční analýza
 • ekonomický management
 • daňová soustava
 • marketing
 • statistika
 • administrativa managementu
 • účetní evidence firmy
 • účetnictví
 • manažerské účetnictví
 • cenné papíry
 • pojišťovnictví
 • bankovnictví
 • finanční poradenství
 • dotační tituly
 • krizový management
 • finanční poradenství
 • ekologie
 • politologie
 • seminář o absolventské práci
 • odborná praxe

Škola nabízí:

 • odbornou praxi po celé ČR i v zahraničí - Německo, Švýcarsko, USA atd.
 • přístup k informačním technologiím (interaktivní tabule, Internet, Wi-Fi...)
 • knihovnu a studovnu (odborné knihy, skripta, beletrie, časopisy)
 • tělocvičnu a posilovnu
 • aktivní využití volného času

Možnost navazujícího bakalářského studia:

 • Naši absolventi mohou pokračovat ve studiu na VŠ, kde jim jsou obvykle uznány některé zkoušky. Příkladem takové studia je Metropolitní univerzita v Praze (viz. příloha)

 

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (VOS Roudnice.pdf)Metropolitní univerzita Praha - možnosti studia pro studenty VOŠ Roudnice n/L 10482 kB

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.