• VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 • VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 • VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

 • VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Copyright 2019 - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem
ISIC (International Student Identity Card) je celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Kromě mezinárodního uznání statusu studenta na držitele čeká velké množství výhod po celém světě.
ISIC je platný ve 130 zemích, takže jej můžete dohromady uplatnit na více než 130 000 místech, z toho Vás čeká přes 2 200 slev jenom v ČR. ISIC také funguje jako doklad o studiu ve veřejné dopravě v ČR.
Průkaz ISIC může být vystaven studentům SŠ, VOŠ a VŠ, a to pouze studentům prezenčního studia na školách působících v ČR.

Platnost průkazu je vždy od začátku září jednoho roku do konce prosince následujícího roku.

 

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

 • Je oficiálním průkazem studenta naší školy
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky)
 • Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve škole
 • Školní ISIC je levnější!
  • Prvotní pořízení průkazu stojí 290 Kč
  • Cena prodloužení v dalších letech je pouze 180 Kč
  • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč
   (ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč každý rok)


Co přináší ISIC?

 • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
 • Slevy a výhody v dopravě: MHD nejen v krajských městech, sleva na téměř 300 autobusových linkách v ČR, některých krajích funguje ISIC i jako náhrada žákovského průkazu.
 • Speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA.
 • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
  • při nákupech, stravování a vzdělávání
  • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
  • na permanentky v lyžařských areálech
  • při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
  • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách
 • Je akceptován většinou dopravních podniků po celé ČR jako potvrzení o studiu


Jak si ISIC objednat?

Vyplněnou žádost o vydání průkazu odevzdejte ve škole paní Martině Markové (kab. č. 1 nebo kabinet IKT L. Hainc) do 14. 9. Hotový průkaz bude posléze vydán v průběhu září. U žádostí o vydání průkazu u studentů mladších 16 let je vyžadován podpis zákonného zástupce.

Přiložené soubory:
FileDescriptionFile size
Download this file (Žádost ISIC.pdf)Žádost ISIC.pdf 73 kB

Dne 10. prosince se žáci třetích a čtvrtých ročníků zúčastnili třetího ročníku Ekonomické olympiády. Jde o mezinárodní soutěž ve znalostech ekonomie a financí, která je určena žákům středních škol a vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 15 000 studentů z 337 škol v ČR. Soutěž proběhla v ČR, na Slovensku, Ukrajině, v Maďarsku a dalších zemích. Do krajského kola postoupilo celkem 84 žáků z Ústeckého kraje, mezi nimi i Dominik Pešek ze třídy 3.E.

Srdečně gratulujeme a přejeme Dominikovi hodně štěstí v krajském kole.

Ing. Karin Černá

Identifikační číslo: 254 23 762

Účel nadačního fondu:

Nadační fond je zřízen za účelem rozvoje odborného školství na Vyšší odborné škole a Střední odborné škole Roudnice n. L. po odborné, kulturní, sportovní a společenské stránce.

Nadační fond ROZVOJ hospodaří s finančními prostředky získanými z příspěvků, darů a dotací od právnických osob (firmy, společnosti, atd.) a od fyzických osob (rodiče, studenti, žáci, přátelé školy, atd.)


Nadační fond ROZVOJ slouží pro potřeby žáků školy v průběhu školního roku:

 • cestovné a startovné na všechny soutěže žáků (sportovní, vědomostní, jazykové apod.)
 • odměny žáků za maturitní zkoušku (knihy atd.)
 • den ředitele školy (ceny a občerstvení pro žáky)
 • odměny žákům na konci kalendářního a školního roku (mikulášská a vánoční nadílka, atd. )
 • na další akce pořádané školou

 

Správní rada:

Předseda správní rady: Ing. Mgr. Sáša Nelibová
Členové správní rady: Ing. Jan Jindra, Vlasta Nováková

Zřizovatel:

Vyšší odborná škola Střední odborná škola Roudnice nad Labem
Špindlerova 690, 413 01  Roudnice nad Labem
IČO: 467 73 762

 

Informace o školské radě

Školská rada se zřizuje při všech SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

 

Funkce školské rady

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy


Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

O schválení dokumentů uvedených v písmenu II. až IV. rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakované projednání se účastní zřizovatel.

Zvolení členové pro období 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

členové rady jmenovaní zřizovatelem

Ing. Vlado Olejár
Jiří Pecinka 

členové rady zvolení za zástupce pedagogického sboru

Mgr. Iveta Štaubertová 
Mgr. Luboš Hainc, Ph.D.

členové rady zvoleni za zástupce žáků a zákonných zástupců žáků

Jan Balaštík
Josef Zuna 
 


 

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola nabízí bezplatné studium na státní škole a to ve čtyřletých oborech vzdělání střední školy ukončených maturitní zkouškou:

Hráči Fotbalové Farmy mohou být ze všech oborů vzdělání.               

 

Žáci středních odborných škol u nás mohou dále pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole tříletým vzdělávacím programem, který je ukončen absolutoriem a získáním titulu diplomovaný specialista DiS.:

 

                

Název školy: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Ředitel školy: Ing. Josef Nehyba
Zástupkyně ředitele školy: Ing. Mgr. Sáša Nelibová
Typ organizace: příspěvková organizace Ústeckého kraje
Zřizovatel: Ústecký kraj, IČO 70 892 156, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 46 773 762
Adresa školy: Špindlerova třída 690, 413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: +420 416 831 225
E–mail školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.vosasos.cz
Bankovní spojení:

107-0037324471/0100
(variabilní symbol pro platbu školného VOŠ: RČ, konstantní symbol: 558)

Zřizovací listina: ze dne 9. 7. 2014
IZO SOŠ: 000082457
IZO VOŠ: 110028589

 

 

 

3. 9. 2018 (pondělí) začátek školního roku
29. - 30. 10. 2018 (pondělí - úterý) podzimní prázdniny
9. 11. 2018 (pátek) schůzky rodičů
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 (sobota - středa) vánoční prázdniny
3. 1. 2019 (čtvrtek) začátek vyučování
31. 1. 2019 (čtvrtek) závěr 1. pololetí, vysvědčení
1. 2. 2019 (pátek) pololetní prázdniny
18. 2. - 22. 2. 2019 (pondělí - neděle) jarní prázdniny
18. 4. - 19. 4. 2019 (čtvrtek - pátek) velikonoční prázdniny
12. 4. 2019 (pátek) schůzky rodičů
květen, červen (termín bude upřesněn) maturitní zkoušky 4. ročníku SOŠ
14. 6. 2019 (pátek) závěr 2. pololetí pro 3. ročníky SOŠ, vysvědčení
28. 6. 2019 (pátek) závěr školního roku pro 1. a 2. ročníky SOŠ, vysvědčení

 

 

Ředitel školy: Ing. Josef Nehyba Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Neh
Zástupkyně ředitele školy: Ing. Mgr. Sáša Nelibová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Nel
       
Výchovný a studijní  poradce: Ing. Mgr. Sáša Nelibová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Školní metodik prevence: Mgr. Jana Švecová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

 

Pedagogický sbor zkratka pedagoga kontakt
Bernard Martin Ber Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Černá Barbora Čer Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Černá Karin Ček Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Dvořáková Šárka Dva Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Fišl Marek Fiš Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Floriánová Jitka Flo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Fryčová Naděžda Fry Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Gramskopfová Sáša Gra Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Hainc Luboš, PhD. Hai Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Hejda Martin Hej Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Kašparová Kateřina Kaš Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Končická Alena Kon Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Koubínová Vladimíra Kou Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Kratochvílová Petra Kra Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Krejčík Václav Krc Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Mikoláš David Mik Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Možná Martina Mož Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Pekař Jakub Pek Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Procházka Radoslav Pro Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Dagmar Schořová Sch Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Štaubertová Iveta Šta Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Štorkánová Jana Što Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Švecová Jana Šve Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Vondrová Alena Von Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     
     
Externí učitelé    
Hauzr Ivan Hau Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Líšťanská Zdeňka Líš Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Suchý František Suc Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Roudnická Střední hospodářská škola byla založena roku 1864 a je jednou z nejstarších svého druhu v republice.

Škola je taková, jací jsou v ní lidé. Učiňme zde zkrácený výběr z výčtu osobností, které zde působily. Mezi ně patří např. Ervín Špindler, básník, novinář a politik, jenž se do dějin české kultury zapsal jako spoluautor libret ke Smetanovým operám Dalibor a Libuše. V letech 1876-77 zde vyučoval přední český realistický spisovatel Antal Stašek (vlastním jménem JUDr. Antonín Zeman). A právě v Roudnici vydal své první knihy.Zakladatelský význam mají četné geologické práce Dr. Čeňka Zahálky, zvláště pak ty, které věnoval českému křídovému útvaru. Na zdejší škole začínal svou kariéru pozdější uznávaný fytopatolog univerzitní profesor Dr. Jaroslav Smolák. Zde také zřídil svou první výzkumnou stanici.

Z řad studentů rolnické zemědělské (dříve hospodářské) školy vzešli dva ministři zemědělství a mnozí vysokoškolští pedagogové. Desítky jejích absolventů se staly hrdiny protirakouského i protifašistického odboje. Nejslavnějším z nich se stal podplukovník Josef Mašín, kterému prezident republiky Václav Havel udělil řád T. G. Masaryka in memoriam.

Odborná úroveň školy byla vždy oceňována. To platilo za Rakouska - Uherska, v době meziválečné a platí to i dnes. Už pouhý výčet odborných prací a učebnic, jejichž autory jsou zdejší profesoři či absolventi, by zabral několik stránek.

 

NÁZVY ŠKOLY

1864 Hospodářská škola
1886 Střední hospodářská škola
1904 Královská česká zemská střední škola hospodářská
1920 Zemská vyšší hospodářská škola
1991 Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Rodinná škola
2000 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola

 

NEDÁVNÁ MINULOST

Střední zemědělská škola v Roudnici nad Labem byla vybrána v roce 1991 jako jediná v republice pro zřízení vyššího odborného zemědělského studia. Úkolem vyšších odborných škol (VOŠ) v České republice je rozšířit terciální školství o vzdělávací systém úzce zaměřený na praxi. Vyšší odborná škola si klade za cíl vytvářet takové studijní programy, které budou plně odpovídat požadavkům praxe. Proto udržuje VOŠ těsný kontakt s tuzemskými i zahraničními podniky, zejména prostřednictvím praxe svých studentů.

První posluchači VOŠ opustili brány školy v roce 1996 s udělenými tituly DIPLOMOVANÝ SPECIALISTA a úspěšně zahájili profesní kariéru. O vysoké úrovni studia svědčí i certifikát vysoké kvality EVOS, který byl škole udělen.

Adresa školy: 

VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem
Špindlerova třída 690
413 01  Roudnice nad Labem

GPS souřadnice: 50.4197389N, 14.2520342E
kde nás najdete (mapa)

 

Tel.: +420 416 831 225
E–mail školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

 

Datová schránka: fx8ea7r 

Kontakty:

Studijní oddělení: Iva Procházková,
Milena Šinfeltová Nováková
+420 416 831 225 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ředitel školy: Ing. Josef Nehyba +420 416 831 216 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zástupce ředitele školy: Ing. Mgr. Sáša Nelibová +420 777 850 775 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ekonomka: Alena Ďurišová +420 416 831 225 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Hospodářka: Iva Lísková +420 416 831 225 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Účetní: Marcela Bendová +420 416 831 225 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Fotbalová Farma: Ing. Jakub Pekař +420 607 934 922 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školní statek Vědomice: Pavel Hodek +420 723 493 447 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Výchovný poradce: Ing. Mgr. Sáša Nelibová +420 777 850 775 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pověřenec pro ochranu
osobních údajů
Ing. Martin Hejda   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Škola založena roku 1864

V roce 2014 oslavila škola 150 let od svého založení, čímž se řadí mezi jednu z nejstarších škol svého druhu v republice.

Reportáž ČT24

Součástí školy je i Fotbalová Farma, představena byla v reportáži ČT24.